Aktuality

Paradoxy systému veřejných zakázek

Téma:

Veřejné zakázky: Názvy výrobků v PD, Vady projektu a vzniklé škody

Dobrý den,

obracím se na Vás, jako na představitele autorizovaných inženýrů, a to ve věci projektových prací na veřejných zakázkách, které jsou financovány z dotací EU. Naše společnost (stejně jako mnoho jiných projektových ateliéru) dlouhodobě působí v oblasti veřejných zakázek.

S příchodem dotační politiky EU došlo k několika zásadním změnám při přípravě a realizaci stavebních zakázek. V tomto dopise bych se rád zmínil o dvou fenoménech, které nyní hýbou veřejnými zakázkami:

1) Názvy výrobků

Někdo vymyslel, že ve veřejných zakázkách je zakázáno uvádět konkrétní výrobky, a to ani s dovětkem, že tento konkrétní výrobek je uveden pouze příkladně a že může být použit výrobek jiný se shodnými nebo lepšími parametry. Odůvodnění je to, že v případě uvedení konkrétního výrobku budou ostatní výrobci znevýhodněni.

Toto nařízení vede k tomu, že projektant provádí nesmyslně obsáhlé výkazy, ve kterých popisuje detailně výrobek, což je v některých případech téměř nemožné, aby na stavbu nakonec byla dodána požadovaná kvalita. Výsledkem je to, že na stavbu jsou dodávány podřadné výrobky a investor je proti tomuto bezbranný.

Vzhledem k tomu, že se v oblasti projektování pohybuji již delší čas, nepřesvědčíte mne, že toto nařízení je dobré. Jedná se o nesmysl, který naše stavebnictví posunuje zpět. V případě, že jste jako investor správný hospodář, budete chtít dodat výrobek (stavbu) podle svých představ, nikoli podle představ dodavatele.

2) Projektování veřejných zakázek a škody vzniklé vlivem projektování.

Nesmysl, který jsem Vám popsal v bodě č. 1, je slabý odvar proti tomu, co se nyní děje ve veřejných zakázkách pod dotací EU v případě, že projektant udělá v projektové dokumentaci chybu.

Ještě než Vám popíši celou záležitost, rád bych, aby jednoznačné zaznělo:

• nikdo není neomylný a každý z nás dělá chyby;

• neznám projektovou dokumentaci, která by byla absolutně bez chyby;

• návrh stavby není strojní výrobek nebo obuv – neprovedeme několik prototypů, které pak pošleme do sériové výroby – návrh stavby je téměř vždy originál, jedinečná záležitost a další stavba bude jiná, byť bude třeba podobná, ale v mnoha ohledech se bude lišit.

Poslední dobou se ve veřejných zakázkách pod dotací EU setkávám s případy, kdy projektant udělá v projektové dokumentaci chybu, tuto chybu včas napraví, a přesto vznikne situace, která může vyústit v zánik projektového subjektu.

Uvedu příklad: projektant navrhnul určitou skladbu podlahy. Během výstavby zjistí, že skladba je nevyhovující a ještě před realizací vlastní podlahy navrhne skladbu alternativní, která je pro daný provoz vhodnější. Nově navržená skladba je ve stejné finanční úrovni, ale jedná se o skladbu, která v původní projektové dokumentaci nebyla, navíc se podle poskytovatele dotace nejedná o nepředvídatelnou změnu, takže dojde k tomu, že původní skladbu poskytovatel dotace z investice zcela vyjme a novou podlahu si musí zaplatit investor sám. Tímto ovšem vzniká investorovi „škoda“, neboť mu vlivem chyby v projektové dokumentaci nebyla proplacena část dotace a investor ze svých financí není schopen novou (změněnou) podlahu zaplatit. Investor je nucen následně finanční prostředky vymáhat na projektantovi. Projektant ovšem ve většině případu nemá možnost doplatit částky, o které investor při realizaci přišel, a protože nevznikla žádná škoda z pohledu pojišťovny – tedy ani pojišťovna není ochotna plnit.

Jestliže má projektant s investorem „dobrou“ smlouvu o dílo, pravděpodobně dojde pouze k dohadování, co škoda je a co není. V případě, že projektant podepíše s investorem smlouvu, kde má stanoveno, že „veškeré vícepráce způsobené vadou projektu uhradí projektant“, je jasné, že další šance na přežití projektové firmy je téměř nulová.

Ovšem co je na této situaci nejsmutnější, je to, že investor prosazuje zhotovení raději nefunkční a vadné stavby, než aby se dohadoval s poskytovatelem dotace o případných změnách!!!

Jestliže mi někdo chce ve výše uvedeném oponovat, tedy říci, že vše je věcí projektanta, chce, aby byl tak erudovaný a svoji práci prováděl bezvadně, tak takovému člověku musím sdělit, že je naprosto mimo mísu, asi nikdy neprojektoval a nikdy v praxi žádnou stavbu neprováděl. Je skoro nemožné zpracovat bezvadnou projektovou dokumentaci (dokumentaci bez následných víceprací) v případě novostavby; v případě změny dokončené stavby je to téměř vyloučeno. Současná situace nutí projektanta zavádět do dokumentací „rezervy“, o kterých ví pouze on a které následně „vyhandluje“ za chyby, které dodavatel v projektové dokumentaci objeví.

Celé se to odehrává v časové tísni při projektování (objednatel má dostatek času na zadání projektových prací a projektant je následně nucen stavbu vyprojektovat v nesmyslně krátkém čase) a při cenách za projektové práce, které jsou na tak nízké úrovni, že neumožňují rozvoj projektových firem.

To, co jsem výše popsal, ví každý, kdo se pohybuje v okruhu veřejných zakázek na stavební práce. Všichni svorně říkají, že podmínky jsou nastaveny vadně a vlivem vadně nastavených podmínek stát generuje zmetky. Ovšem nikdo to neřekne veřejně! Proto se obracím na Vás s žádostí, zda je možné tuto situaci napravit, respektive napravit podmínky v zadávacích řízeních. Věřím, že Vám se toto podaří, neboť jste poměrně silným partnerem při jednání s politickými špičkami našeho státu, od nichž (předpokládám) vzešlo vadné nastavení podmínek.

Ing. Jiří Šmíd

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

K výše popsanému uvádím, že jsme se již setkali s požadavkem zadavatele veřejné zakázky, že máme v rámci podání nabídky podepsat prohlášení, že se zavazujeme uhradit veškeré „škody“, vzniklé neproplacením dotace z titulu použití pojmenovaného výrobku, včetně zaplacení nákladů na právní zastoupení objednatele při soudní při s poskytovatelem dotace. Tuto podmínku jsme odmítli podepsat a z výběrového řízení jsme byli vyloučeni.

Absurdní? Nikoliv v této zemi…


error: Content is protected. Obsah je chráněn.